Opracowanie operatu przeciwpożarowego

Naszą inspiracją jest budownictwo

Opracowanie operatu przeciwpożarowego

Ochrona przeciwpożarowa to nauka i praktyka ograniczania niepożądanych skutków potencjalnie niszczących pożarów. Obejmuje badanie zachowania i tłumienia pożaru, i powiązanych z nim sytuacji awaryjnych, a także badania i rozwój, produkcję, testowanie i stosowanie systemów łagodzących. Operat przeciwpożarowy jest pisemnym opracowaniem planu zapobiegania pożarom.

Wymogi dotyczące sporządzania operatu przeciwpożarowego

operat przeciwpożarowyPlan zapobiegania pożarom opisuje źródła paliwa i inne niebezpieczne materiały występujące w danym miejscu, które mogą zainicjować lub przyczynić się zarówno do rozprzestrzeniania się ognia, jak i systemy budowlane, takie jak stałe systemy gaśnicze i systemy alarmowe, stosowane w celu kontrolowania zapłonu lub rozprzestrzeniania się ognia. Operat przeciwpożarowy musi mieć formę pisemną oraz być przechowywany w miejscu pracy i udostępniony pracownikom do wglądu. Jednak pracodawca zatrudniający 10 lub mniej pracowników może przekazać pracownikowi plan ustnie. Operat przeciwpożarowy powinien obejmować co najmniej: wykaz wszystkich głównych zagrożeń pożarowych oraz odpowiednich procedur postępowania i przechowywania materiałów niebezpiecznych, a także potencjalnych źródeł zapłonu i ich kontroli oraz rodzaju sprzętu przeciwpożarowego niezbędnego do kontrolowania każdego poważnego zagrożenia. Istotne jest też uwzględnienie procedur kontroli gromadzenia łatwopalnych i palnych materiałów odpadowych. 

Pisemny plan zapobiegania pożarom powinien zawierać również wykaz procedur regularnej konserwacji zabezpieczeń zainstalowanych na urządzeniach wytwarzających ciepło (zapobiegających przypadkowemu zapaleniu się materiałów palnych) oraz nazwisko lub stanowisko pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie sprzętu w celu zapobiegania lub kontroli źródeł zapłonu lub pożarów.